رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام مربیان و کشتی گیران برتر اوکراین

گروه عکس الف،   3961208073

رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام کشتی گیران و مربیان برتر در شهر کی یف اوکراین برگزار شد که در پایان کامران قاسم پور در وزن ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد و پژمان پشتام در وزن ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی صاحب مدال طلا شدند. رامین باستانی و فرشاد بلفکه در اوزان ۵۵ و ۷۲ کیلوگرم کشتی فرنگی و محمد متقی نیا در وزن ۷۹ کیلوگرم کشتی آزاد نیز به مدال برنز دست یافتند.

رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام مربیان و کشتی گیران برتر اوکراینرقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام مربیان و کشتی گیران برتر اوکراینرقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام مربیان و کشتی گیران برتر اوکراینرقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام مربیان و کشتی گیران برتر اوکراینرقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام مربیان و کشتی گیران برتر اوکراینرقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام مربیان و کشتی گیران برتر اوکراینرقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام مربیان و کشتی گیران برتر اوکراینرقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام مربیان و کشتی گیران برتر اوکراینرقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام مربیان و کشتی گیران برتر اوکراینرقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام مربیان و کشتی گیران برتر اوکراینرقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام مربیان و کشتی گیران برتر اوکراینرقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام مربیان و کشتی گیران برتر اوکراینرقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام مربیان و کشتی گیران برتر اوکراینرقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام مربیان و کشتی گیران برتر اوکراینرقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام مربیان و کشتی گیران برتر اوکراینرقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام مربیان و کشتی گیران برتر اوکراینرقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام مربیان و کشتی گیران برتر اوکراینرقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام مربیان و کشتی گیران برتر اوکراینرقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام مربیان و کشتی گیران برتر اوکراینرقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام مربیان و کشتی گیران برتر اوکراین
ابر آروان

آخرین عناوین