مغازه خواروبار فروشی در سال 1282 در رشت

گروه عکس الف،   3961202020

عکسی قدیمی از یک مغازه خواروبار فروشی که در سال 1282 هجری شمسی در رشت به ثبت رسیده است.