مگنت-ستاره یک مربع

علل فاعلی ابرچالشها و راهکار آن

محمود رستم خانی،، گروه اقتصادی الف،   3960718180
علل فاعلی ابرچالشها و راهکار آن

جنس رخداد های مترقبه بر خلاف رخدادهای غیر مترقبه از نوع قابل پیش بینی هستند . رخدادهای قابل پیش بینی از آن جهت مهم هستند که قابل پیش گیری، هدایت و برنامه ریزی هستند . بسته به ابعاد آن ، از منظرهدایت و مهار در مسیر، دربازه فرآیند زمانی ، با اعمال نسخه ی برنامه ای ،از قابلیت مدیریت جامع بر ارکان ، برخوردارند . رخدادهای موصوف از نوع رویدادهای مستحدثه ای هستند که فعلیت آنها ، با فاعلیت ساده و مرکب از نوع داخلی و یا با فاعلیت پیچیده از نوع خارجی ، درمواجهه با حیات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی ایران، گریز ناپذیر شده است .


توجه دقیق به علت حدوث فعلیت رخدادی های گریز ناپذیر ، نمایانگر آنست که در ظرف زمانی و مکانی مشخص ، علل فاعلی خارجی با مدیریت به هنگام و یا علل فاعلی داخلی با هدف خیرخواهانه و عملکرد ناشیانه وجاهلانه ، با تحمیل نظرات فاقد پشتوانه علمی و اجرایی خود ، چالشهای جدیدی را پدیدار و آحاد جامعه در معرض را در بوته آزمایشی سختی قرار داده اند .


قریب بالاتفاق رخدادهای نامیمون که از آن به علل فاعلی داخلی - خارجی مزاحم یاد می شود، در زمان فعلیت وحدوث ، باعث ایجاد تنش مقطعی وموضعی شده اند که برخی در مسیر فاعلی درست هدایت و برخی دیگر در مسیر تزاحم باقی مانده اند . تجربه نشان میدهد که عملکرد مواجهه گرایانه با آنها ، علیرغم سادگی و زود گذاربودنشان ، گاهی موفق و بعضا" نا موفق بوده است .


بعلاوه بررسی تاریخی رخدادهای پیچیده فاعلی خارجی گواه بر آنست که تنش زائی و معیوب سازی روند سیستم فاعلی از نوع ایجاد شوکهای تاثیر گذار ، وقتی موثر بوده که نظام مدیریتی کشور با انفعال در مقابل تنش ها ، برنامه ی مدونی از جنس آمادگی ساختاری نداشته ، در روند مدیریت آسیبهای ناشی از رخدادهای پیش بینی شده و غیر قابل پیش بینی ، از دست برتر برخوردار نبوده است . بدیهی است وقتی فعلیت های فاعلی از نوع فاعلیت های پیچیده ی داخلی و خارجی ، با نگاه مدبرانه و عملگرایانه در زمان مقتضی و در مسیردرست هدایت نشوند و یا از آنها بعنوان فرصتهای بالنده ، در جهت تقویت مسیر دلخواه استفاده نگردند ، مجموعه عوامل موجود ونا متناجس ، تبدیل به چالش هایی خواهند شد که بلع و دفع آن سخت ویا غیر ممکن خواهد شد .


همچنین هرگاه ، معلولیت های ناشی از فعلیت های مزاحم با درصد های مختلف ، در چرخه نظم مطلوب ، بعنوان علل معیوب و فاکتور تاثیر گذار ظاهر شوند و فرآیند فاعلیت در مسیررا ، رخ به رخ، با چالشهای اساسی متاثر نمایند ، هجمه ای بر سیستم وارد خواهد نمود که مسئولین جامعه در معرض ، با ناتوانی و یا با ادعای توان ، از مقابله در پاسخ گویی به چالشها عاجز خواهند شد .


در چارچوب نگاه ملی و مدل ارزیابی عملکرد ، نتایج بدست آمده از بررسی بالینی رخداد های کوچک و بزرگ کهنه و جدید منتهی به چالشها با چاشنی استشمام بوی بحران ، نشان میدهد میزان اقدامات مدیریتی همسو درطول مسیرو مدت زمان درخور ، از کفایت لازم پایش در ورودی ها ، برنامه ریزی عملیاتی و عمل مناسب ومتناسب برخوردار نبوده ، مدیران اجرایی رده بندی شده ، در فقدان نظام ساختاری مهار چالشها و بحرانهای ریز و درشت ، با گمان سامان یابی فعالیتها در چارچوب پست های اجرایی و نه در چارچوب نظام متکی به برنامه ، مدیریت پیوسته و بدنه کارشناسی ماندگار ، مسئولیت ها را به مدیران و بدنه کارشناسی ناپیوسته ای سپرده اند که متاسفانه ، رخدادهای موجود برآیند چالشهای متاثر از اقدامات جمعی آنان ، در برهه های مختلف است .


فلسفی بودن بسیاری از علل فاعلی مزاحم داخلی و خارجی ، برخورداری از مهارت فنی و تجربی در طول زمان فعلیت علل فاعلی مزاحم ، غیر وابسته بودن ارکان فکری و اجرایی متخصصین رصد و برنامه ریزی چالشها ، به جریانات سیاسی و دسته بندی های منفعتی و نیز تقید به پایداری ارکان نظم فاعلی موثر در مسیر ، نه تنها با تغییرات بی منطق ، احساسی و باندی متکی به جهت گیری های غیر ملی و دسته بندی های سیاسی ، هم ذات نیست بلکه از ماهیتی برخورداراست که عمل خلاف آن ، کشوررا در مرز هشدار قرار داده ، منجر به درهم تنیدن ماهیت ها خواهد شد . 
امروز در کشور ما چالش های اساسی و کهنه ی ناشی از عملکرد فاعلی مزاحم ، با منشاء خارجی و داخلی ، بعضا" تبدیل به معلولیت های قابل درمان زمان پذیر و برخی تبدیل به معلولیت های درمان پذیر سخت ، با تلقی غیر بازگشت پذیر شده اند که توجه جدی از نوع احصاء و یافتن راه حلی متین ، در قالب ساختاری آگاهانه و علمی برای برون رفت از چالشها ضروری است .


با نظری اجمالی به عملکرد دورهای مختلف مدیریتی با نگاه ملی ، کاملا" می توان براین باور صحه گذاشت که مدیران کشور درکلیه سطوح مورد انتظار ، از ارزیابی نتیجه عمل منتج به علل فاعلی خود در ایجاد چالشهای کوچک و بزرگ و نیز مدیریت ناشی از علل فاعلی خارجی منجربه تزاحم اساسی در فرآیند مدیریت مطلوب ، ناتوان بوده اند . هم اکنون با پرداختن علمی ، به شناخت چالشهای رودررو و پرداخت آنها در قالب مشخص ، می توان به قاطعیت اذعان نمود که عمده ترین علت برون داد چالشهای موجود ، متاثر ازعلتهای فاعلی بدون ارزیابی نتیجه ، علل داخلی ناشی از فاعلیت های ساختگی ، عامدانه ، ناشیانه، جاهلانه ، موروثی و نیز عاملیت مغرضانه علل و عوامل خارجی است که در سیمای اجتماعی و اقتصادی ایران ، تبدیل به چالشهای صلب ، ماندگار ، هویت شکن و غیر قابل حل ، توام با یاس ناشی از توانمندی حل آنها ،حتی درسطح متخصصین شده است .


حذف ویا جابجایی افراد با تجربه از گردونه مدیریت استراتژیک با عدم نگاه ملی و منافع راهبردی ، معطل گذاشتن پست های کلیدی ، انتصابات نا متناسب با شغل درچرخه مناصب مهم ، ورود افراد بدون تخصص و تجربه مکفی در مسئولیت های کلیدی که فاعلیت آنها متکی به پایش ، برنامه ریزی و عمل خردمندانه در تراز ملی است از جمله علت العللی است که در متکثر شدن تزاحم ها در سطح واندازه تصمیمات متخذه نه تنها نقش ویرانگری ایفا نموده بلکه سازماندهی مجدد آن با توجه به تضیقات رودرو مشکل می نماید .


راستی چه باید کرد . آیا با توجه به چالشهایی که ذاتا" و ماهیتا" می توانستند با عمل به هنگام و از سر مسئولیت پذیری ملی تبدیل به معلولیت های اساسی و غیر اساسی نشده و در تراز چالشهای اساسی در سطح مرز بحران قرار نگیرند ، می توان از دستور العمل شفابخشی سخن گفت که علیرغم صعب العلاج بودن ، پر هزینگی ، و زمان دار شدن آنها ، نتایجی مطلوبی در بازه زمانی مشخص ، پدیدار گردد که در سطح ملی به پدیده ای شگرف و شگفتی تاثیر گذاردر مناسبا ت اجتماعی و اقتصادی بدل گردد .


به نظرم بحث در باره راه حلها ، بدون توجه به بحران مدیریت تخصصی – تجربی ناپیوسته مورد قبول و یا مدیریت غیر تخصصی – تجربی پیوسته ویا ناپیوسته غیر قابل قبول برای مدیریت پیوسته بحران از اساس غیر منطقی ، غلط و اشتباه راهبردی خواهد بود . زیرا اتکاء مسئولین تراز اول کشور به تصمیمات پیچیده وسخت افراد تازه کار و غیر مجرب ، نه تنها چاره ساز نبوده بلکه با ورود متکثر به چرخه باطل فقدان توانمندی ارزیابی نتیجه ناشی از فاعلیت نا صواب ، باعث تشدید علل تزاحمی در سلسله علل فاعلی در چرخه معیوب فعلیت ها خواهد شد .


متاسفانه از آنجاییکه چالشها ی موجود ، علاوه بر اختصاصات موصوف تبدیل به معضلات عمیق ، اساسی ، حجیم و زمان دار در جامعه شده و نمود آن در برخی موارد نا گوار وآزاردهنده می باشد ، ضرورت دارد مسئولان با جلب حمایت بی دریغ همه مسئولین نظام ، فارغ از بروکراسی اداری ، با نگاه ملی و منافع راهبردی ، در دست داشتن اطلاعات بالینی و تعیین راهبرد های دقیق کارشناسی ، بکارگیری کارشناسان و متخصصان امر ، سیستمی متکی بر واقعیت با اختیارت مکفی ، در قالب ستاد - سازمان یافته ی - فرماندهی واحداقتصادی واجتماعی به مورد اجراء گذارند ، تا ضمن ایجاد فرماندهی واحد درموضوعات اقتصادی و اجتماعی از مشورت همه کارشناسان صاحب نظر با سلیقه های مختلف بهره مند گردند . این سبک از فرماندهی که زیر نظر رئیس جمهور خواهد بود ، خارج از سیستم اداری موجود و با هماهنگی کلیه ارکان نظام ،انجام وظیفه و کلیه دستگاههای اجرایی مرتبط ،موظف به اجرای دستورات هستند .


این اقدام که انشاءالله با اتکاء به خداوند متعال و حمایت قاطع مردم و مسئولین امر انجام خواهد شد ، ضمن تبیین و توجیه تصمیمات عملگرایانه درقالب ستاد فرماندهی اقتصادی - اجتماعی ، فرماندهی واحدی ، را با همت عالی متخصص نام آشنا و با تجربه بنیان گذاری خواهد کرد که با روشنگری عمومی در سطح ملی و گرد آوری و استفاده از نظرات کلیه کارشناسان صاحب نظر ، خواسته ی غریب و بعید ، سالیان دراز ملت ایران در سطح انتظارات ملی ، شدنی گردد .

این تجربه که بارها در دیگر موضوعات مهم ، قابلیت یافته ، می تواند مجددا" به قابلیتی نو و سرانجامی نیکو برای مردم شریف ایران منجر شود . ملت ایران مسلما" مستحق دریافت پاداش از هم گرایی و هم فکری صحیح مسئولین و اقدامات متناسب با آن هستند و بزودی آرامش خیال خود و فرزندانشان را با دلی گرم ، در فرآیند بهبود مستمر خواهند دید .

الف را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

عناوین مرتبط

وب‌گردی

تجارت نیوز

پربحث‌های امروز

 1. مگر مدیران دولت و مسئولین چقدر حقوق می‌گیرند که حاضر نیستند اعلام عمومی شود/ حقوق وزرای دولت روحانی به نسبت گذشته سه برابر شد

 2. سيستم فاسد نيست، فسادمان سيستماتيك است

 3. رو شدن دست بی‌بی‌سی پس از مصاحبه با کارشناس روسی درباره سهم ایران از دریای خزر  

 4. پیشنهاد مقاصد زیبای گردشگری در تابستان ۲۰۱۸

 5. خرم‌آبادی: قمار و شرط بندی در فضای مجازی رشد داشته است

 6. درخواست روزنامه سعودی: خاندان آل ثانی را سرنگون کنید

 7. تحریم، جنگ، مذاکره

 8. آزادی مرزبان ناجا بعد از ۴۷۶ روز اسارت

 9. توصیه‌هایی برای کاهش وزن بیشتر پس از ورزش

 10. ریزش معدن طلا در ورزقان

 11. سی‌ان‌ان: بر تحریم‌های آمریکا برای مجبور کردن ایران به مذاکره حساب باز نکنید

 12. آخرین عناوین روزنامه‌های اقتصادی

 13. آخرین عناوین روزنامه‌های ورزشی

 14. آخرین عناوین روزنامه‌های سیاسی

 15. دیوید آلبرایت: می‌خواستیم بعد از ۸ سال محدودیت‌های ایران را دائمی کنیم

 16. نظر"داود هرمیداس باوند" درباره ادعای سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر

 17. حاج‌رضایی: اول ایرادها را برطرف کنید، بعد از هواداران انتظار داشته باشید

 18. رئال مادرید - اتلتیکومادرید؛ کوه یخ سیمئونه و اولین سد دوران «پسا رونالدو»

 19. آلزایمر و تاثیر چند ژن خاص

 20. ۵ نشانه کمبود پروتئین در بدن

 21. خودروسازان به دنبال آزادسازی قیمت‌ها

 22. ایران در بازار جهانی نفت چگونه باید رفتار کند؟

 23. کدام خودروها از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی معاف می‌شوند؟

 24. ابراز همدردی ایران با دولت و ملت ایتالیا

 25. شکایت‌های «ارز مسافرتی» را کجا ببریم؟

پربحث‌های دیروز

 1. ۱۰ خریدار بزرگ سکه چه کسانی هستند + اسامی

 2. رجب صفروف کیست و آیا گفته‌های او صحت دارد؟

 3. تلاش یک مدیر دولتی برای کسب سود صدها میلیاردی از واردات سیگار مارلبرو

 4. شریعتمداری اعلام کرد: ۲۵۰ میلیارد دلار ثبت‌سفارش واردات در ۴ ماه! /‌ خروج ترامپ از برجام، گلوله برفی است؛ نه بهمن ویرانگر

 5. احتکار در همه بازارها ممنوع است به‌جز مسکن!/ وقتی وزارت راه و شهرسازی پاسخگو نیست و به تکلیف قانونی خود عمل نمی‌کند/ بی‌اعتنایی و سکوت در قبال خسارت‌های مالی به مردم و دولت

 6. هشدار توکلی به معاون رئیس‌جمهور: قانون‌شکنی در اجرای ماده ۲۹ را متوقف کنید/ دولت، ادعای شفافيت دارد ولی تكليف قانونی خود را انجام نمی‌دهد/ فساد ارکان حکومت را چون موریانه می‌خورد

 7. احمد توکلی: فرزندان همه مسئولان که رانت خوار نیستند/ پاسخ به پویش فرزندت کجاست موجب افزایش اعتماد عمومی است

 8. فساد عاملی که بنیان‌ها را سست می‌کند/ محاکمه بدون ملاحظه مفسدان؛ پادزهری قوی برای دفع توطئه‌ها و جیغ‌هایی که بلند می‌شود

 9. شما باشید دخترتان را اینگونه شوهر می‌دهید؟ + عکس

 10. عمر «ازدواج‌ سفید» در ایران چقدر است؟

 11. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور: روحانی روزانه ۱۴ ساعت برای بسته ارزی وقت گذاشت

 12. فرزندان ربیعی کجا هستند و چه شغلی دارند؟

 13. این همه بی‌تدبیری

 14. مهاجرت از نخبگان به سطح اقشار متوسط رسید

 15. رهبر انقلاب : کار کنید نگویید نمی‌گذارند! این حرف قابل پذیرشی نیست

 16. نیمی از پزشکان تهرانی مالیات نمی دهند/ دسترسی سازمان مالیاتی به اطلاعات درآمدی پزشکان

 17. کمپین‌های مردمی در ترکیه برای حمایت از «لیر» و «پول ملی»

 18. نقشه راه رهبری برای مقابله با توطئه ترامپ

 19. نوبخت: پیش بینی‌های واقع بینانه در بودجه ۹۸ خواهیم داشت

 20. ساخت برنامه با سلبریتی‌ها، سیاست مدیران جوان تلویزیون

 21. واکنش «قاضی‌پور» به کمپین فرزندت کجاست؛ پسرم چوپان است

 22. انتظار کاهشی معامله‌گران در بازار ارز/ معاملات فردایی رونق گرفت

 23. عضو فراکسیون امید: تصمیم داریم به هر شکلی که هست لاریجانی را از ریاست مجلس برداریم/ دولت و مجلس، مقصر به هم ریختگی اقتصاد کشور و بازار سکه و ارز هستند

 24. خفاش تهران اعدام می‌شود

 25. مصباحی‌مقدم: نباید در چنین شرایطی زیر پای دولت را خالی کرد

پربحث‌های هفته

 1. نقدی بر نظر دکتر احمد توکلی در باره تأثیر قطعی 30 درصدی سابقه تحصیلی در کنکور 98

 2. ۱۰ خریدار بزرگ سکه چه کسانی هستند + اسامی

 3. آیت‌الله‌ علم‌الهدی: دلار 3 هزار تومانی را 10هزار تومان کردید، باز هم می‌خواهید مذاکره کنید؟/ اروپا می‌خواهد همان کار آمریکا را انجام دهد

 4. محمود صادقی می‌داند یا نمی‌داند؟

 5. روایت مسعود پزشکیان از زندگی شخصی و فرزندانش / برادرزاده‌ها و خواهرزاده‌های من بعضا بیکار هستند

 6. آیا ایران با مذاکره دوباره موافقت می‌کند و اجازه می دهد توافقی جدید امضا شود؟

 7. محمود صادقی: آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟

 8. یک بعدازظهر تابستانی با نماینده جوان پیشنهاد دهنده بیانیه ضد ایرانی در تورنتو

 9. روایت پزشکیان از زندگی شخصی و فرزندانش + عکس

 10. ظریف: ناامیدی امروز مردم نتیجه سیاه نمایی منتقدان برجام است/ تضمین‌های حفظ برجام را می‌گیریم

 11. واعظی: باید دلیلی داشته باشد تا روحانی از مردم عذرخواهی کند

 12. سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر، پروپاگاندا یا واقعیت؟

 13. آن زن فاسد را می‌بینند و این زنان مجاهد را نه + تصاویر

 14. رجب صفروف کیست و آیا گفته‌های او صحت دارد؟

 15. رهبر انقلاب: در حال حاضر مذاکره با آمریکا ممنوع است/ برخی خطوط قرمز در برجام رعایت نشد/ آحاد مردم مشکلات معیشتی را احساس می‌کنند و یک بخشی از مردم واقعاً زیر فشارند

 16. رهبر معظم انقلاب: هیچ‌کس هیچ غلطی نمی‌تواند بکند؛ این را به همه بگویید

 17. توضیحات پزشکیان درباره دخترش + واکنش پورابراهیمی

 18. رای مجلس به استیضاح وزیر کار/ خداحافظی ربیعی از دولت

 19. رهبر انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه 12 ماده ای رئیس قوه قضائیه: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد/ در مورد اتقان احکام دادگاه ها دقت لازم را توصیه فرمائید

 20. "سفر خانوادگی" ۲۳ نماینده مجلس به مشهد برای بررسی یک طرح

 21. نهاوندیان: دولت حتما اقتصاد را مدیریت می‌کند/ بازار ارز به سمت تعادل حرکت می کند/نقدینگی در چهار سال گذشته دو برابر شد

 22. ژن‌های خوب بدون کنکور پزشک می‌شوند!+فیلم

 23. ظریف: فرزندانم در تهران سکونت دارند/ پسر و دخترم استخدام هیچ جای دولتی نیستند

 24. عارف: شاهد دفن اخلاق در جریان استیضاح ربیعی در مجلس بودیم

 25. تبعیت از آمریکا و دودی که به چشم العبادی می‌رود

پربحث‌های اخیر

 1. مگر مدیران دولت و مسئولین چقدر حقوق می‌گیرند که حاضر نیستند اعلام عمومی شود/ حقوق وزرای دولت روحانی به نسبت گذشته سه برابر شد

 2. سيستم فاسد نيست، فسادمان سيستماتيك است

 3. آخرین عناوین روزنامه‌های اقتصادی

 4. خودروسازان به دنبال آزادسازی قیمت‌ها

 5. ایران در بازار جهانی نفت چگونه باید رفتار کند؟

 6. کدام خودروها از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی معاف می‌شوند؟

 7. کاهش 50 درصدی خرید نفت از ایران در ازای دریافت معافیت از آمریکا

 8. مالیات بر عایدی سرمایه تنها سوداگران و تقاضای غیرمصرفی را هدف قرار می‌دهد

 9. افت سهام بانک‌های آمریکا و اروپا

 10. واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه جولای تقریباً نصف شد

 11. احتمال واردات خودروهای خارجی قوت گرفت

 12. قربانزاده؛ خدمات حقوقی پر از فرصت شغلی است اگر انحصار بگذارد

 13. احضار 850 متهم پرونده اخلالگران بازار سکه و ارز  

 14. پیش بینی بهای نفت با تحریم‌های آمریکا علیه ایران

 15. جزئیات کشف ۱۰ میلیارد تومانی لوازم خانگی احتکار شده در مشهد

 16. کرباسیان: ۱۳۳ بنگاه دولتی واگذار شد

 17. الزام آژانس‌ها به فروش بلیت طبق نرخ‌های اعلامی ایرلاین‌ها

 18. معاون وزیر نفت: پتروشیمی ایران تحریم شدنی نیست

پربحث‌های دیروز

 1. ۱۰ خریدار بزرگ سکه چه کسانی هستند + اسامی

 2. شریعتمداری اعلام کرد: ۲۵۰ میلیارد دلار ثبت‌سفارش واردات در ۴ ماه! /‌ خروج ترامپ از برجام، گلوله برفی است؛ نه بهمن ویرانگر

 3. احتکار در همه بازارها ممنوع است به‌جز مسکن!/ وقتی وزارت راه و شهرسازی پاسخگو نیست و به تکلیف قانونی خود عمل نمی‌کند/ بی‌اعتنایی و سکوت در قبال خسارت‌های مالی به مردم و دولت

 4. هشدار توکلی به معاون رئیس‌جمهور: قانون‌شکنی در اجرای ماده ۲۹ را متوقف کنید/ دولت، ادعای شفافيت دارد ولی تكليف قانونی خود را انجام نمی‌دهد/ فساد ارکان حکومت را چون موریانه می‌خورد

 5. فساد عاملی که بنیان‌ها را سست می‌کند/ محاکمه بدون ملاحظه مفسدان؛ پادزهری قوی برای دفع توطئه‌ها و جیغ‌هایی که بلند می‌شود

 6. این همه بی‌تدبیری

 7. نیمی از پزشکان تهرانی مالیات نمی دهند/ دسترسی سازمان مالیاتی به اطلاعات درآمدی پزشکان

 8. کمپین‌های مردمی در ترکیه برای حمایت از «لیر» و «پول ملی»

 9. نوبخت: پیش بینی‌های واقع بینانه در بودجه ۹۸ خواهیم داشت

 10. انتظار کاهشی معامله‌گران در بازار ارز/ معاملات فردایی رونق گرفت

 11. پاداش برای هر کس که محتکران را معرفی کند

 12. راغفر: تخصیص ۲۰ میلیارد دلار در یک هفته بی سابقه است

 13. بازار خودرو در انتظار تصمیم رئیس‌جمهوری

 14. مردم تخلف در عرضه بلیت هواپیما را اطلاع دهند

 15. راغفر: به اسم خصوصی‌سازی منابع عمومی را در اختیار نزدیکان و بستگان خود قرار دادند/با چندرغاز برخی مسئولان را براحتی می‌خرند

 16. اتفاق عجیب در پمپ‌بنزین‌ها؛ خرید کارت‌ سوخت!

 17. ماهیگیری بانک‌ها از آب گل آلود!

 18. رشد ۱۱۰ هزار تومانی قیمت سکه/ یورو ۱۲ هزار و ۱۶۹ تومان خریداری شد+ جدول

 19. آخرین قیمت خودروها در بازار

 20. تفحص از عملکرد وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی کلید خورد

 21. آخوندی شیوه‌نامه تشکیل و اداره مجامع عمومی نظام مهندسی را ابلاغ کرد

 22. جنگ قیمت نفت میان ایران و عربستان به راه افتاد

 23. ۳ پیشنهاد اقتصادی عسگراولادی به دولت برای عبور از مشکلات اقتصادی

 24. آلبرت بغزیان: بعضی نمی‌خواهند دست‌های پنهان رانت ارزی قطع شود

 25. از بازار سکه چه خبر؟

پربحث‌های هفته

 1. ۱۰ خریدار بزرگ سکه چه کسانی هستند + اسامی

 2. نهاوندیان: دولت حتما اقتصاد را مدیریت می‌کند/ بازار ارز به سمت تعادل حرکت می کند/نقدینگی در چهار سال گذشته دو برابر شد

 3. افزایش تعرفه برق پُرمصرف‌ها، راه‌حل پایان دادن به خاموشی‌های تابستانه

 4. صندوق بین المللی پول: ایران پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا می‌شود + جدول

 5. بسته جدیدی ارزی دولت و ضعف‌های آن

 6. شریعتمداری اعلام کرد: ۲۵۰ میلیارد دلار ثبت‌سفارش واردات در ۴ ماه! /‌ خروج ترامپ از برجام، گلوله برفی است؛ نه بهمن ویرانگر

 7. نقد توکلی نسبت به بسته ارزی دولت/ به نظر می رسد دولت از دلار هشت هزار تومانی بدش نیامده است  

 8. ۱۴ پیشنهاد «نعمت‌زاده» برای درمان ارزی کشور

 9. احتکار در همه بازارها ممنوع است به‌جز مسکن!/ وقتی وزارت راه و شهرسازی پاسخگو نیست و به تکلیف قانونی خود عمل نمی‌کند/ بی‌اعتنایی و سکوت در قبال خسارت‌های مالی به مردم و دولت

 10. پورابراهیمی: از آقای ربیعی به دادگاه شکایت خواهیم کرد/ پرونده کاملا مبسوطی از تخلفات او تهیه شده؛ به اطلاع مردم می‌رسانیم

 11. هشدار توکلی به معاون رئیس‌جمهور: قانون‌شکنی در اجرای ماده ۲۹ را متوقف کنید/ دولت، ادعای شفافيت دارد ولی تكليف قانونی خود را انجام نمی‌دهد/ فساد ارکان حکومت را چون موریانه می‌خورد

 12. دولت؛ اصلاح طلبان و جریان انقلاب/ دولت چه میزان در بهبود وضع موجود می‌تواند مؤثر باشد؟

 13. فساد عاملی که بنیان‌ها را سست می‌کند/ محاکمه بدون ملاحظه مفسدان؛ پادزهری قوی برای دفع توطئه‌ها و جیغ‌هایی که بلند می‌شود

 14. ثروت‌هایی که باد برای خریداران سکه آورد و مردمی که انتظار برخورد با تبعیض را دارند

 15. معاون وزیر راه: خودروسازان اجازه کاهش قیمت خودرو را نمی‎دهند

 16. درج قیمت بر تابلوها/ صرافی‌ها رسما کار خود را آغاز کردند

 17. این همه بی‌تدبیری

 18. عوامگرایی و فشرده سازی فنر گونه/ علت جهش های قیمت ارز در هر دولت

 19. فرشاد مومنی: رانت‌جویی را برای بقای خود متوقف کنید/ انتقاد از سخنان«بسیار غم انگیز» رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی

 20. نهاوندیان: فرمانده اقتصادی دولت رئیس‌جمهور است/ هر وقت تغییر نیاز باشد، تصمیم می‌گیرند

 21. شریعتمداری: ذخایر کالاهای اساسی کافی است/ مردم نگران نباشند

 22. ادامه کاهش قیمت سکه در بازار / قیمت روز طلا، ارز و سکه

 23. نقش غول نقدینگی و خروج سرمایه/ آیا مسئله‌ واقعی اقتصاد ایران ارز است؟

 24. مگر مدیران دولت و مسئولین چقدر حقوق می‌گیرند که حاضر نیستند اعلام عمومی شود/ حقوق وزرای دولت روحانی به نسبت گذشته سه برابر شد

 25. قیمت طلا و ارز در بازار امروز؛ سکه به ۳ میلیون و ۸۱۶ هزار تومان رسید

آخرین عناوین