هتل بین المللی

«قصدیت جمعی»؛ گروه نویسندگان؛ ترجمه‌ی مریم خدادادی؛ هرمس ذهن جمعی

مجید بخشی*،   3960902050
ذهن جمعی

«قصدیت» (intentionality)، یکی از مفاهیمی است که در فلسفه‌ی ذهن و فلسفه‌ی کنش در قرن بیستم، جایگاه مهمی پیدا کرده است. از جمله مسایلی که قصدیت به دنبال خودش در این فلسفه‌ها آورده است، مفهوم «قصدیت جمعی» (collective intentionality) است

«قصدیت جمعی»

نویسندگان: دیوید پ. شوایکارت و هانس برنهارت اشمیت

مترجم: مریم خدادادی

ناشر: ققنوس، چاپ اول 1395

96 صفحه، 6000 تومان

 

*****

«قصدیت» (intentionality)، یکی از مفاهیمی است که در فلسفه‌ی ذهن و فلسفه‌ی کنش در قرن بیستم، جایگاه مهمی پیدا کرده است. از جمله مسایلی که قصدیت به دنبال خودش در این فلسفه‌ها آورده است، مفهوم «قصدیت جمعی» (collective intentionality) است. «قصدیت جمعی عبارت است از توانایی اذهان برای این‌که مشترکاً به اشیا، امور واقع، اوضاع امور، اهداف یا ارزش‌هایی معطوف شوند». قصدیت جمعی، به شکل‌های گوناگونی ممکن است پدیدار شود، مانند اقدام مشترک، توجه مشترک، باور مشترک، پذیرش مشترک و عاطفه‌ی مشترک. زندگی روزانه‌ی ما پر است از قصدیت‌های مشترک. در عمده‌ی ساحت‌های زندگی، ما با قصدیت‌های جمعی بسیار زیادی مواجه هستیم. اصلا هر فعالیت‌ گروهی، به نوعی ما را درگیر این بحث می‌کند. برای همین است که اندیشمندان حوزه‌های مختلفی به این بحث علاقه‌مند شده‌اند.

در این بین، قصدیت جمعی با یک چالش فلسفی نیز همراه شده است. مسئله این است که افراد در داخل گروه، دقیقاً چه هویتی دارند؟ یا به بیان دقیق‌تر، گویا میان دو ادعای پذیرفته‌شده‌ی ما، تناقضی در میان است:

الف) قصدیت جمعی، صرفاً انباشت قصدیت‌های فردی نیست. قصدیت جمعی، امر مستقلی است که به قصدیت فردی قابل تحویل نیست. (ادعای تحویل‌ناپذیری)

ب) همه‌ی قصدیتی که یک فرد دارد، متعلق به خود اوست. مالک هر قصدی، خود همان فرد است. (ادعای مالکیت فردی)

مسئله محوری، این است که آیا می‌شود به گونه‌ای این دو ادعا را با هم جمع کرد؟ یا اینکه باید از یکی از آن‌ها کوتاه آمد؟ اگر قابل جمع است، باید توضیح داد که چگونه؟ و اگر هم باید یکی را کنار گذاشت، باید گفت کدام یک را، و به کدام دلیل.

این مدخل از دانشنامه‌ی فلسفی استنفورد، می‌کوشد مباحثی را که در پاسخ به این مشکل طرح شده، و سایر مباحث مرتبط با قصدیت جمعی را به شکلی مناسب دسته‌بندی کند و ارایه بدهد. نویسنده، این مدخل را در چهار فصل و یک درآمد ترتیب داده است.

نویسنده، در قسمت درآمد، مفاهیم ابتدایی و اهمیت این بحث را توضیح مختصری می‌دهد. سپس در فصل اول، به تببین «مسئله‌ی محوری» این بحث می‌پردازد. او دو ادعای مطرح شده را توضیح می‌دهد، تا وجه تناقض آن‌ها به خوبی روشن شود. نویسنده در توضیح ادعای مالکیت فردی، سه نظری را که ذیل آن مطرح شده ذکر می‌کند و توضیح می‌دهد، که عبارتند از: رویکرد طبیعت‌گرایانه، رویکرد درون‌گرایانه و رویکرد ناطبیعت‌گرایانه و برون‌گرایانه.

در فصل دوم، نویسنده می‌خواهد تاریخچه‌ی مختصری از این بحث را در فلسفه ارایه بدهد. او خاطرنشان می‌کند که از «ارسطو» گرفته تا «روسو»، و در «ایده‌آلیسم آلمانی» یا «مکتب تاریخی حقوق»، بحث‌هایی در این زمینه شکل گرفته است. اما او بالخصوص به مواردی می‌پردازد که این بحث را به شکل روشن‌تری و با همین مسئله طرح کرده‌اند. در این قسمت، مباحث فلسفی در این زمینه را در سه عنوان می‌شود جای داد.

گروه اول، متفکران نظریه‌ی اجتماعی و روان‌شناختی اولیه هستند. بالخصوص، «دورکهیم» و «وبر» در این زمینه مباحثی داشته‌اند. دورکهیم ذیل آگاهی جمعی مباحثی را در این باب طرح کرده است. او معتقد است در موقعیت‌های اجتماعی، فرد تصمیم نمی‌گیرد. بلکه آگاهی جمعی است که شیوه‌ی عمل ما را تعیین می‌کند. در مقابل، وبر بر روی مالکیت فردی تاکید بیشتری دارد. به اعتقاد او، این افراد هستند که تصمیم می‌گیرند. وجود دیگران برای تصمیم فردی، صرفاً به عنوان عامل مؤثری در تصمیم‌گیری است. نویسنده تذکر می‌دهد که این‌ها تنها یک خوانش از وبر و دورکهیم است، و خوانش‌های دیگری نیز از این دو ارایه شده است.

گروه دومی که نویسنده در تاریخ بحث قصدیت جمعی، به‌ آن‌ها اشاره می‌کند، پدیدارشناس‌ها و فیلسوفان اگزیستانسیال اولیه هستند. در این میان، او «والتر» و «شلر» را ذکر می‌کند و به اقتباس‌های «هایدگر» از شلر نیز اشاره می‌کند. این فیلسوفان قصدیت جمعی را پذیرفته بودند، و می‌کوشیدند نشان دهند چگونه‌ یک «تجربه‌ی مشترک» شکل می‌گیرد. به عبارتی دیگر، مؤلفه‌های تجربه‌ی مشترک چیست؟

گروه سوم، فیلسوفانی هستند که به نوعی شروع جدی این بحث (در فلسفه‌ی تحلیلی معاصر) محسوب می‌شوند. «سلرز»، در ادامه‌ی مسیری که «کالینگوود» طی کرده بود، بصیرت‌هایی را برای این بحث می‌آورد. کالینگوود، ایده‌ی «جامعه به عنوان اراده‌ی مشترک» را طرح کرده بود. سلرز با نظری دیگر، همان مسیر را ادامه داد. او با طرح ایده‌ی «قصدیت مع الغیر» کوشید راهی را میان شهودگرایی و عاطفه‌گرایی باز کند. سلرز می‌خواست بگوید: قصد جمعی، قصد افراد است، اما با قصد فردی فرق دارد.

نویسنده در فصل سوم، به این پرسش می‌پردازد که: قصد جمعی از چه جهت جمعی است؟ جمعی بودن دقیقاً کجای تحلیل قصدیت قرار می‌گیرد؟ قصدیت سه خصوصیت مقوم دارد: محتوا، حالت و فاعل.

محتوای قصدیت، همان چیزی است که برخورد ما درباره‌ی آن است. مثلا محتوای تصمیم ما برای پیاده‌روی، پیاده‌روی است.

حالت، نحوه‌ی ارتباط ما با محتوای قصدیت است. مثلاً اینکه می‌ترسیم، یا دوست داریم و چیزهای دیگر. حالات قصدی، اساساً سه دسته هستند: کنشی یا عملی (قصدها و امیال)، شناختی یا نظری (باورها و ادراکات)، انفعالی یا عاطفی (امیدها و بیم‌ها).

فاعل، مالک قصد است. یا به عبارت دیگر، منشأ یا حامل قصد.

حال با این توضیح، باید دید جمعی‌بودن قصدیت، متعلق به کدام یک از این سه خصوصیت است. نویسنده در این فصل، که مفصل‌ترین فصل این مدخل است، آرای موافقان و مخالفان هر قسمت را ذکر می‌کند.

نویسنده، عنوان فصل چهارم را گذاشته است «مباحث خاص». بحث قصدیت اجتماعی، حوزه‌های دیگر فلسفی را نیز با خود درگیر می‌کند. نویسنده چهار بحثی را که ارتباطی جدی با قصدیت اجتماعی پیدا می‌کنند، در این قسمت ذکر می‌کند. او ذیل هر قسمت به آرای ارایه‌شده نیز اشاره می‌کند.

بحث اول، واقعیت‌های اجتماعی و نهادی است. قصدیت جمعی، خودبه‌خود پای ما را می‌کشاند به بررسی ماهیت واقعیت اجتماعی. هم‌چنین شماری از مباحث خاص در وجودشناسی اجتماعی را نیز برمی‌انگیزد.

بحث دوم، مسئولیت جمعی است. مبادی و عملکرد درباره‌ی مسئولیت جمعی، ارتباط مستقیمی با بحث قصدیت جمعی دارد.

بحث سوم، تعقل تیمی است. هماهنگی گروهی، قانون، قراردادهای جمعی، مباحثی است که دوباره ما را مجبور می‌کند به قصدیت جمعی بیندیشیم. نویسنده اینجا صحبت نظریه‌های کلاسیک بازی را به میان می‌آورد، و نشان می‌دهد که آن مباحث نمی‌تواند پاسخ‌گوی خوبی برای مسئله‌ی ما در این زمینه باشد.

در بحث چهارم، نویسنده به تحقیقاتی اشاره می‌کند که قابلیت قصدیت جمعی را به عنوان نشان نوع بشر معرفی می‌کند. این تحقیقات ادعا کرده‌اند بنیادی‌ترین تفاوت میان انسان‌ها و نخستی‌ها، قصدیت جمعی است.

نویسنده‌ی این مدخل، کوشیده است به شکل موجز و رسا، اهمّ مسایلی را که در فلسفه تحلیلی ذیل قصدیت جمعی شکل گرفته است، دسته‌بندی کند. اشاره‌ به ابعاد مختلف بحث، ذکر ادله‌ی گروه‌های مختلف به شکل منصفانه (و البته گاهی با اعمال داوری شخصی نویسنده)، باعث شده است این مدخل، مرجع مناسبی برای علاقه‌مندان این بحث باشد.

 

*کارشناسی ارشد فسلفه

عضویت در کانال تلگرام الف

عناوین مرتبط

وب‌گردی

تجارت نیوزایرانسل

پربحث‌های امروز

 1. تشویق جهرمی به استفاده ازماشین ترجمه 3 زبانه ایرانی به جای گوگل

 2. موانع اقتصادی دولت - ملت سازی در جمهوری اسلامی ایران

 3. تغییرات جدید در کابینه ترامپ و آینده توافق هسته ای/ بازخوانی طرح جنجالی جان بولتون درباره برجام و واکنش ظریف

 4. آستان قدس رضوی استخدام مرتضوی را تکذیب کرد

 5. نور پردازی سه بعدی پل خواجو - اصفهان   

 6. هفت نکته راهبردی در باب شعار امسال

 7. بولتون: باید شبیه لیبی تاسیسات هسته ای کره شمالی را به آمریکا ببریم

 8. عجیب ترین وسایل بُرده شده به ماه

 9. هیلی: علیه اسرائیل قطعنامه تصویب نکنید تا از شورای حقوق بشر خارج نشویم

 10. محمدرضا گلزار: تا جایی که بتوانم به همه عیدی می‌دهم!/ حاشیه‌ها برایم عادی شده است

 11. برجام بدون ترامپ پا بر جا می‌ماند!

 12. ستاری خبر داد؛ تشکیل کمیته رسیدگی به شکایت شرکت‌های دانش بنیان/ نخبه‌ها از خدمت سربازی معاف می‌شوند

 13. هشدار برای تله‌های شبکه‌های اجتماعی

 14. جزییات تولید و مصرف بنزین کشور در سال ۹۶

 15. خشکی دریاچه ارومیه دست کم بر زندگی ۵ میلیون نفر اثر می‌گذارد

 16. وزیر خارجه قطر: محاصره ما فایده‌ای ندارد؛ کوتاه نمی‌آییم

 17. بولتون کار خود را با اخراج ده‌ها مقام کاخ سفید شروع می‌کند

 18. محور هراز از ساعت ۱۴ چهارم فروردین یکطرفه می شود

 19. پرونده واریز سود سهام عدالت در سال ۹۶ بسته نشد

 20. با ۱۵۰ میلیون تومان کجا خانه بخریم؟ + جدول  

 21. گیر کردن ۵ ساعته دست یک زن در توالت فرنگی

 22. طلا ارزان شد

 23. توکلی: اتهامات بقایی و مشایی مالی است و ربطی به آزادی بیان ندارد/ احمدی‌نژادی که مصوبه مجلس را قبول نداشت نباید از قانون سخن بگوید

 24. گزارشی از حد و مرز‌های آزادی بیان در ایران و جهان

 25. خاطره کارمند بهشت زهرا از بزن بزن بر مزار یک متوفی

پربحث‌های دیروز

 1. ترامپ مک‌مستر را هم از طریق توئیتر برکنار کرد/جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا شد/ صف بندی نئوکان ها علیه ایران

 2. گروگان گرفتن «علم» در عملیات ربودن هواپیمای «سیاست»

 3. آمریکا وضعیت دشواری برای اجرای توافق هسته ای ایجاد کرده/ در سه ماه آینده جدال سنگین میان برجامیان و ضدبرجامیان اوج می‌گیرد/ کوشنر، بن سلمان و نتانیاهو بدنبال نابودی برجام هستند

 4. ارتباط نئولیبرالیسم و استخدام آقازاده

 5. توقف هیوندا جنسیس با سرعت ۲۴۵ کیلومتر بر ساعت در اصفهان

 6. آمریکا ۱۰ فرد ایرانی و یک شرکت مستقر در ایران را تحریم کرد

 7. عکس/ جدول افزایش حقوق کارمندان دولت

 8. عقب نشینی نجفی از استعفا/ بازی با افکار عمومی

 9. تا «هاروارد» چقدر راه است!؟

 10. اشتغالزایی برای هرنفر ۷۵ میلیون تومان برای دولت هزینه دارد

 11. تصاویر/ زندگی اشرافی خانواده سلطنتی سعودی  

 12. واکنش تعدادی از سناتورهای کنگره به انتصاب جان بولتون

 13. علم‌الهدی: دروازه‌های کشور را به روی کالای خارجی ببندید

 14. ایرانیان سومین گروه بزرگ گردشگران خارجی ترکیه هستند

 15. انتقاد تهیه‌کننده «لاتاری» از کسانی که تبلیغات فیلمش را نژادپرستانه می‌دانند

 16. شورای شهر درباره استعفای نجفی توضیح دهد

 17. ونزوئلا 3 صفر پول خود را حذف کرد

 18. شهری یک روز صبح بیدار شد و دید که دیگر پایتخت نیست

 19. نا آرامی در خیابان های فرانسه ۱۶ نفر کشته داد

 20. ثبت نخستین وقف سال ۹۷/ موقوفه ۱۵۰ میلیاردی برای کمک به تحصیل کودکان

 21. محمدرضا عارف به چالش بی زباله پیوست

 22. لشگر تلگرام ۲۰۰ میلیونی شد

 23. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا شد

 24. الجزیره:عربستان به دنبال شریک جرم در حادثه ۱۱ سپتامبر/ریاض، تهران را وارد دعوی قضایی کرد

 25. اگر در مسافرت نوروزی تصادف کردیم،چه کنیم؟

پربحث‌های هفته

 1. به نظر شما؛ چگونه می‌توان از تولید ملی و کالای ایرانی حمایت کرد؟

 2. ترامپ مک‌مستر را هم از طریق توئیتر برکنار کرد/جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا شد/ صف بندی نئوکان ها علیه ایران

 3. نماینده مجلس خبر داد؛ فیلترینگ تلگرام به تصویب شورای‌ عالی فضای مجازی رسیده است

 4. احمد توکلی خبر داد؛ دستور ویژه به رئیس دفتر بازرسی رهبری

 5. عراقچی: انتظارات مردم از برجام برآورده نشد/ تصور ما این است که برجام ادامه پیدا نخواهد کرد

 6. چند درصد دانشجویان ایرانی دانشگاه های آمریکا به کشور باز می گردند؟  

 7. جهانگیری: هیچ دستگاه دولتی حق خرید کالای خارجی با بودجه دولتی ندارد/ این قانون را به صورت مصوبه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهیم کرد/تولیدکنندگان کالاهای رقابتی و با کیفیت عرضه کنند

 8. مهدی جهانگیری چگونه مولتی میلیاردر شد؟/ مواهب رفاقت با «بقایی» از جیب مردم +تصاویر و اسناد

 9. حداقل دستمزد کارگران ۲۰ درصد افزایش یافت/ تعیین میزان افزایش سایر سطوح مزدی به آینده موکول شد

 10. مذاکرات پنهان با اروپائیها / فرانسه نقش آمریکا را بازی می کند / خروج احتمالی آمریکا از برجام در اردیبهشت

 11. دلخوشی به اروپا هم رنگ باخت / سال 97 به چه چیزهایی فکر کنیم ؟

 12. اسفندیار رحیم مشایی بازداشت شد

 13. پوتین؛ الگوی اشاعه عزت‌طلبی مردم

 14. اولین واکنش وزیر ارتباطات به احتمال فیلتر دوباره تلگرام/ مجوز دسترسی پیام رسان‌های داخلی به منزله جاسوسی نیست

 15. کدام کالا تولید داخل است؟ چرا؟

 16. متهم خیابان پاسداران: من عاشق اعدامم/ ۵۰ نفر هم می‌مردند خواست خدا بود

 17. دبیر شورای عالی فضای مجازی: ادامه فعالیت تلگرام با وضعیت فعلی به صلاح نیست/ باید به فکر جایگزین باشیم

 18. گروگان گرفتن «علم» در عملیات ربودن هواپیمای «سیاست»

 19. شرافت چند آقایان احمدی‌نژادی؟!

 20. گرانترین عوارضی ایران  

 21. نماینده مجلس: معتقدم اگر یک نظامی رئیس‌جمهور شود کشور را نجات خواهد داد

 22. آمریکا وضعیت دشواری برای اجرای توافق هسته ای ایجاد کرده/ در سه ماه آینده جدال سنگین میان برجامیان و ضدبرجامیان اوج می‌گیرد/ کوشنر، بن سلمان و نتانیاهو بدنبال نابودی برجام هستند

 23. قهرمان سازی از نجفی به سبک اصلاح طلبان

 24. تشویق جهرمی به استفاده ازماشین ترجمه 3 زبانه ایرانی به جای گوگل

 25. ارتباط نئولیبرالیسم و استخدام آقازاده

آخرین عناوین